top of page

Politika zasebnosti

PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

Lastnik spletne trgovine Juna&Ema je podjetnica Katja Žerovnik, pravno svetovanje in založništvo, s.p. (v nadaljevanju "podjetje")

 

1)      O Pravilniku o zasebnosti

 

Namen Pravilnika o zasebnosti spletne strani Juna&Ema (v nadaljevanju: “pravilnik”) je seznanitev uporabnikov spletne strani z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja ter pravicami posameznikov na tem področju.

 

Podjetje nudi posebno skrb varnosti vaših osebnih podatkov. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z vašimi osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost vaših osebnih podatkov med drugim skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite vaših osebnih podatkov. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

 

Hkrati ta pravilnik dodatno pojasnjuje soglasje, ki ste ga podali za obdelavo vaših osebnih podatkov.

 

V pravilniku so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: “Splošna uredba”), zajete naslednje informacije:

 

- kontaktne informacije podjetja,

- namen, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov,

- čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,

- pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,

- pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,

- veljavnost tega pravilnika.

 

2)      Osebni podatki, ki jih zbira naše podjetje

 

Če ste le obiskovalec spletne strani, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. Če ste uporabnik storitev ali naročnik storitev, ki jih nudi podjetje (npr. kupec naših izdelkov), o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje storitev, ki ste jih naročili oz. ki jih uporabljate. Ti osebni podatki so:

- ime in priimek (ob nakupnem procesu - zaradi dostave)

- e-pošta (zaradi obveščanja)

- kontaktni telefon - zaradi dostave oz. na vašo željo zaradi obveščanja

- IP naslov


3)      Upravljavec osebnih podatkov

 

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem pravilnikom je Katja Žerovnik, s.p., Pri bajerju 33, 1234 Mengeš.

 

4)      Kategorije posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo

 

Ta pravilnik je namenjen vsem, ki ste naročili in/ali uporabljate naše storitve, ali oddali povpraševanje, kot tudi tistim, ki obiščete našo spletno stran.

 

 5)      Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

 

5.1. Obdelava na podlagi pogodbe:

 

V okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetja obdelujemo vaše osebne podatke za naslednje namene: identifikacijo posameznika, pripravo ponudbe, sklenitev pogodbe, za zagotovitev naročenih storitev, obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev, za reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij, obračunavanje storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med podjetjem in posameznikom.

 

Pri obračunavanju storitev, na podlagi davčnih predpisov, pridobimo in obdelujemo za pravilno izdajo računa še vaš naslov.

 

5.2. Obdelava na podlagi zakona:

 

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega in varnega delovanja našega sistema in storitev, pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev.

 

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave.

 

V skladu s Splošno uredbo lahko podjetje v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi drugim ponudnikom tovrstnih storitev, poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s posameznikom, kamor sodijo podatki o naročniškem razmerju ter na primer IP naslov, lahko hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja.

 

5.3. Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:

 

Obdelava podatkov lahko temelji tudi na vašem soglasju, ki ste ga posredovali podjetju.

 

Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbah, ugodnostih in izboljšavah storitev, ki jih nudi podjetje. Namen takšnega obveščanja je, da se storitve čim bolj približajo vašim potrebam in željam in da jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki ste jih je v soglasju izbrali. Obveščanje lahko kadarkoli prekličete, in sicer na način kot ga opredeljuje ta pravilnik.

Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete oziroma spremenite na enak način, kot ste ga dali ali na drug način, kot ga opredeljuje ta pravilnik, pri čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke. Spremembo soglasja je med drugim mogoče urediti tudi preko elektronskega sporočila na naslov info@junainema.si ali s pisno zahtevo posredovano na naslov sedeža našega podjetja.

Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja. Veljavno je vaše zadnje podano soglasje, ki smo ga prejeli.

Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju posameznika s podjetjem.

 

Podatki, za katere je dana vaša privolitev, se v odsotnosti preklica obdelujejo do 5 let po prenehanju poslovnega razmerja s podjetjem.

 

6)      Omejitve posredovanja osebnih podatkov

 

Po potrebi bomo za izvajanje določenih del, ki prispevajo k našim storitvam, pooblastili druga podjetja in posameznike.  V takem primeru lahko podjetje posreduje osebne podatke tudi takšnim skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo s podjetjem sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument (v nadaljevanju: “Pogodba o obdelavi”).

Zunanjim obdelovalcem bomo tovrstne podatke posredovali, oziroma naredili dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so podjetju pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

 

Podjetja na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago. Naše podjetje se bo npr. odzvala na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

 

7)      Obdobje hrambe osebnih podatkov

 

Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

 

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša, v skladu z zakoni, ki urejajo davke in davčne postopke.

 

Drugi podatki, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja, hranimo za čas trajanja poslovnega razmerja in še 5 let po prenehanju, razen v kolikor zakon določa daljši rok hrambe. V kolikor posameznik, ki je dal soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ni vstopil v poslovno razmerje z nami, njegovo soglasje velja 2 leti od njegove podaje oziroma do njegovega preklica. 

 

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

 

8)       Pravice Posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

 

Uresničevanje vaših pravic v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov vam zagotavljamo brez nepotrebnega odlašanja. O vaši zahtevi bomo odločili v enem mesecu po prejemu vaše zahteve. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca. Če podaljšamo rok, vas o vsakem takem podaljšanju obvestimo v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

 

Zahteve v zvezi z uresničevanjem vaših pravic sprejemamo na elektronski naslov info@junainema.si ali po pošti na naslov Katja Žerovnik, s.p., Pri bajerju 33, 1234 Mengeš.


Kadar zahtevo predložite z elektronskimi sredstvi, vam informacije, kadar je mogoče, zagotovimo z elektronskimi sredstvi, razen če ne zahtevate drugače.

 

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje:

 

- zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa ali

- zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

 

Omogočamo vam naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov:

 

(i)     pravico do seznanitve s podatki

(ii)    pravico do popravka

(iii)   pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«)

(iv)   pravico do omejitve obdelave

(v)    pravico do prenosljivosti podatkov

(vi)   pravico do ugovora

 

 

(i)                pravica do seznanitve s podatki

 

Vedno imate pravico do seznanitve, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, situaciji primeren dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

 

- namene obdelave,

- vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo,

- uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti   

   osebni podatki,

- predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče,

   merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,

- obstoja pravice, da se lahko od upravljavca zahteva: popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov ali   obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,

- pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,

- kadar osebni podatki niso zbrani od vas, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

 

(ii)              pravica do popravka

 

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 

(iii)            pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

 

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 

- kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,

- kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,

- kadar ugovarjate obdelavi podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,

- kadar so bili osebni podatki obdelani nezakonito,

- kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

 

(iv)             pravica do omejitve obdelave

 

Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:

- kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,

- je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,

- vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,

- če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih podjetja, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

 

Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

 

Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

 

(v)               pravica do prenosljivosti podatkov

 

Pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas podjetje pri tem ovirala, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

 

(vi)             pravica do ugovora

 

Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi kadar koli ugovarjate.

 

Vaše osebne podatke prenehamo obdelovati, razen če dokažemo nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

9)    Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

 

Morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov, lahko pošlje na elektronski naslov info@junainema.si ali po pošti na naslov Katja Žerovnik, s.p., Pri bajerju 33, 1234 Mengeš.

 

V primeru, da o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

 

Prav tako imate pravico, da vložite pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

 

Če ste uveljavljali pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi menite, da osebni podatki, ki ste jih prejeli, niso osebni podatki, ki ste jih zahtevali, ali da niste prejeli vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vložite obrazloženo pritožbo pri podjetju v roku 15 dni. O vaši pritožbi moramo odločiti kot o novi zahtevi v osmih delovnih dneh.

 

 

10)  Končne določbe

 

Za vse, kar ni urejeno s tem pravilnikom, se uporablja veljavna zakonodaja.

 

Naše podjetje si pridržuje pravico do spremembe tega pravilnika. O spremembi vas bomo seznanili z objavo na uradni spletni strani Juna&Ema 10 dni pred pričetkom veljavnosti le-tega.

 

V primeru vprašanj o pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, nam pišite na e-poštni naslov info@junainema.si .

 

11)   Veljavnost Pravilnika o zasebnosti

 

Ta Pravilnik o zasebnosti je objavljen na spletni strani Juna&Ema in začne veljati 2.12.2021.

 

Vaša Juna&Ema

PIŠKOTKI

Spletna stran Juna&Ema uporablja naslednje piškotke:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabela cookies.png
bottom of page